นโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policyprivacy

บริษัทไอทีเค คอนเน็คติ้ง จำกัด (ต่อจากนี้จะเรียกว่า itk-connecting) อันรวมไปถึงเว็บไซต์ที่ให้บริการนำเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ กับท่าน (ต่อจากนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ itkconnecting และใช้บริการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านเว็บไซต์และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อความน่าเชื่อก่อให้เกิดความไว้วางใจในการใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทขอแจ้งท่านว่า เว็บไซต์ของเรามีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์โดยบริษัทได้ยึดเอานโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ได้แจ้งรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ itkconnecting ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของเรา กรุณาทำความเข้าใจถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนใช้งานเว็บไซต์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวใด ๆ บนเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งหมดนั้น ถือว่าลูกค้าได้ ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยข้อมูลที่ท่านได้ มอบให้แก่เรานั้น จะถูกนำไปใช้ในการดำเนินงานของเรา และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งเราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้หากท่านได้ ส่งข้อมูลผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาหาเรา เราจะเก็บเนื้อหาทั้งหมด ในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของเรา หมายเหตุ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดขึ้นนี้สำหรับใช้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น หากทำการเชื่อมต่อหรือลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นใด กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ท่านแวะไปเยี่ยมชมเหล่านั้นด้วย

การเปิดเผยข้อมูล

เว็บไซต์ itkconnecting จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่องค์กรอื่นใด ยกเว้น มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ หรือกับบริษัทอื่นใดที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเราในการสอบสวน ป้องกัน หรือเพื่อการดำเนินการใดๆ ต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยเราอาจจะมีการเปิดเผย

ข้อมูลดังกรณีต่อไปนี้

  1. เมื่อมีการอนุญาตและร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือ
  2. เมื่อมีความพยายามจะต่อต้านหรือ ป้องกัน การฉ้อโกง หลอกลวง หรือการดำเนินการสั่งซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาตอันมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้น หรือ
  3. เมื่อมีการสืบสวนสอบสวนการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ข้อมูลเหล่านี้จะไม่มีการนำไปให้บริษัทอื่นใดใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด

นโยบายการส่งข้อมูลทางอีเมล์

ข้อมูลอีเมล์ของท่านที่เราทำการเก็บรักษาไว้นั้นมีการเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีเพียงเจ้าหน้าที่ในบริษัทของเราที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ ทั้งนี้บริษัทอาจนำอีเมล์ของท่านไปใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาดและอื่นๆเช่น การประชาสัมพันธ์ ข้อตกลงอื่น ๆ รวมทั้งประกาศต่าง ๆ ที่เหมาะสม นอกเหนือจากการสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ และ/หรือ การสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถพิมพ์ข้อความ หรือเนื้อหาการสื่อสารเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐานได้ ซึ่งการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ากระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปเอกสารใดๆ จะถือว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร