การรับประกันสินค้า

 • บริษัทฯ รับประกันสินค้า โดยนับเริ่มต้นการรับประกัน ตั้งแต่ลูกค้าเซ็นต์รับสินค้า และสิ้นสุดการรับประกันตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ ตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใน 1 ปีแรก
 • ไม่รวมถึงตัวโปรแกรม (Software) ทุกชนิด จะไม่มีการรับประกัน
 • ทั้งนี้ สินค้าดังกล่าวจะต้องเกิดความชำรุดจากการผลิตหรืออุปกรณ์ที่ประกอบภายใต้การใช้งานปกติ ซึ่งไม่คลอบคลุมถึงเหตุอันเกิดจาก
 1. อุปกรณ์แตกหัก เกิดรอยไหม้
 2. ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
 3. โปรแกรมที่ติดตั้งมากับเครื่อง /โปรแกรมเฉพาะ (Software) (รวมถึงไวรัสต่างๆ)
 4. ความเสียหายจากการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ของลูกค้า
 5. การซ่อมโดยช่างที่ขาดความชำนาญหรือการดัดแปลงที่ผิดจากข้อตกลง

ขอบเขตการรับประกัน

การบริการสำหรับสินค้า "ในระยะเวลาประกัน

 • การรับบริการในระยะเวลาประกัน จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับ - ส่ง และตรวจเช็คเครื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ โดยสินค้าจะได้รับการดำเนินการให้มีสภาพใช้งานได้ดีดังเดิม
 • ลูกค้าสามารถนำสินค้าเข้ามารับบริการได้ที่บริษัทเอง หรือแจ้งซ่อมผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ การบริการสำหรับสินค้า "นอกประกัน"
 • บริษัทจะรับประกันการซ่อมในรายการที่ได้ตรวจเช็ค รวมถึงอะไหล่ที่รับบริการซ่อม เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ลูกค้า รับเครื่องคืน (โดยลูกค้าต้องแสดงเอกสารหรือแจ้ง JOB ID เดิมที่เคยส่งมา)
 • กรณีที่ทางบริษัทไม่สามารถซ่อมเครื่องได้ จะจัดส่งเครื่องคืนให้ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า

การให้บริการลูกค้าที่ต้องการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าเมื่อเสีย (กรณีซื้อสินค้าภายใน 7 วัน)

 • สินค้าต้องอยู่ในเงื่อนไขตามรับประกันของบริษัท 1 ปี หรือตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทผู้ผลิต
 • เป็นสินค้าที่มีสติกเกอร์ วอยด์ รับประกันของบริษัท พร้อมแนบเอกสารยืนยัน
 • สินค้าจะต้องไม่ได้รับการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนนำเข้าบริการ
 • สินค้าต้องไม่มีรอยบุบ แตก ขูดขีดใดๆ ทั้งที่ตัวสินค้าหรือสติ๊กเกอร์รับประกัน
 • กรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันที (ตามเงื่อนไขบริษัทผู้ผลิต)

หมายเหตุ

 • บริษัทจะเปลี่ยนสินค้าเป็นเครื่องใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะเสนอสินค้ารุ่นเทียบเท่า หรือสูงกว่าให้แทน
 • การคืน/เปลี่ยนสินค้า สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% อุปกรณ์ต้องครบไม่ชำรุด หรือเสียหาย หากอุปกรณ์ไม่ครบ คิดค่าอุปกรณ์ต่างๆ ตามความจริง
 • กรณีสินค้าเสียซื้อไปเกิน 7 วัน แต่อยู่ในช่วงรับประกัน 1 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน/เปลี่ยนสินค้า โดยทางบริษัทจะรับมา ดำเนินการส่งซ่อมต่อไป

การคืนเงินสินค้า

บริษัทของสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่าสินค้าทุกชนิดไม่ว่ากรณีใดๆ